Home ข่าวสังคม เปิดลิสต์ หน่วยทหารถูกยุบ-ปรับโอน ลดกำลังพล700อัตรา หน่วยไหนรอด

เปิดลิสต์ หน่วยทหารถูกยุบ-ปรับโอน ลดกำลังพล700อัตรา หน่วยไหนรอด

51

วันที่ 21 มี.ค.2567 ที่กระทรวงกลาโหม นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหม ว่า สภากลาโหมเห็นชอบข้อเสนอของคณะทำงานด้านการปฏิรูปกองทัพ ส่วนที่สำคัญคือการปรับลดกำลังพลในระยะแรก

ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570 และปิดอัตราที่ไม่จำเป็น รวมทั้งอัตราที่เกษียณ รวมแล้วกว่า 700 อัตรา นอกจากนี้ มีการยุบรวมหรือควบรวมองค์กรหรือหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งการยุบหน่วยงาน ส่งผลให้งบประมาณลดลง 34 ล้านกว่าบาท

ด้าน พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหม ว่า การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยระยะเร่งด่วนในปีพ.ศ.2568-2570 นั้น มีเรื่องการปิดอัตราหลายหน่วย อัตราที่ว่างลงก็จะไม่บรรจุใหม่

ส่วนการควบรวมหน่วยมีทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เช่น สำนักงานประสานภารกิจทางทหาร กับ กอ.รมน. ซึ่งจะใช้ในงานปกติประสานงานได้ นอกจากนี้ ก็จะเป็นส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพอากาศ

จากนั้นจะมีการปรับปรุงโครงสร้างระยะยาวในระยะที่ 2 ซึ่งมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมามีหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะพิจารณาการปรับหน่วยจากสภาวะแวดล้อม ภัยคุกคามที่กองทัพต้องเผชิญ ทั้งในภาวะสงคราม หรือภาวะปกติ

โดยดูว่า โครงสร้าง กำลังพล ต้องจัดวางอย่างไร ต้องมีการบรรจุข้าราชการกลาโหมในส่วนไหน ซึ่งกำลังพลก็จะลดลงตามแผนพัฒนากองทัพ อีกทั้งจะนำมาซึ่งการทำสมุดปกขาวเพื่อเป็นคัมภีร์ให้กองทัพนำไปเป็นแนวทางภาพดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียว สำหรับการยุบรวมหน่วยกำลังรบนั้นจะพิจารณาในเฟสที่ 2 ต่อไป

สำหรับการควบรวมหน่วยที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ได้แก่

หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • ควบรวมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกำลังพลสำรอง กับ กองการสัสดี กรมสรรพกำลังกลาโหม
 • ปรับปรุงโครงสร้างกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ให้สอดคล้องกับ

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร และเพิ่มการตรวจรักษาด้านจิตเวช

 • แปรสภาพสำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียน

กองบัญชาการกองทัพไทย

 • แปรสภาพศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็น สำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 • แปรสภาพศูนย์ไซเบอร์ทหาร เป็น หน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร

กองทัพอากาศ

 • จัดตั้ง สำนักจัดหายุทโธปกรณ์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และสำนักการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ โดยปรับเกลี่ยจาก สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • ควบรวมศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ กับ กรมเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
 • จัดตั้งศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง
 • โอนภารกิจการตรวจสอบมาตรฐานการบินของกรมจเรทหารอากาศ ให้ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ
 • ปรับโครงสร้างกรมช่างทหารอากาศ, กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศรองรับสหวิทยาการ

ทั้งนี้ การยุบหน่วยที่หมดความจำเป็น คือ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม