Home ข่าวสังคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเงื่อนไขรับเงินคืน 23-24 พ.ค. กรณีมีเงินคงเหลือจากโครงการเก่า รายละเอียด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเงื่อนไขรับเงินคืน 23-24 พ.ค. กรณีมีเงินคงเหลือจากโครงการเก่า รายละเอียด

64

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรายเก่า ที่มีวงเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เตรียมรับเงินคืนได้ โดยเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2567 นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) กรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน e-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิตามแนวทาง ดังนี้

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง
นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง

1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต โอนเงิน e-Money คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

2. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนให้ตามข้อ 1

กำหนดการที่ให้ผู้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการเพื่อรับคืนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) ที่ประเภทยืนยันตัวตนภายในวันที่ ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่วันที่โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ

1. กรณียืนยันตัวตนแล้ว

  • ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 พ.ค. 2567
  • ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่  26 เม.ย. 2567
  • โอนเงินวันที่ 23 พ.ค. 2567 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น  0 – 4) และ วันที่ 24 พ.ค. 2567 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น  5 – 9)

2. กรณียังไม่ยืนยันตัวตน  ต้องยืนยันภายใน วันที่ 26 เม.ย. 2567 ส่วนการยื่นหนังสือยินยอม และ โอนเงิน เช่นเดียวกับข้อ 1

3. กรณีโอนเงินไม่สำเร็จของวันที่ 23 – 24 พ.ค. 2567

  • ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2567
  • ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่  31 พ.ค. 2567
  • โอนเงินวันที่ 21 มิ.ย. 2567

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (คลิกที่นี่) หัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเงื่อนไขรับเงินคืน กรณีมีเงินคงเหลือโครงการเก่า
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเงื่อนไขรับเงินคืน กรณีมีเงินคงเหลือโครงการเก่า