Home ข่าวสังคม รีบเลย ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รีบเลย ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

36

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียน มีดังนี้

1. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่

สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://welfareregis.pea.co.th/Register เบอร์ติดต่อ 1129

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร. หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

2. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่

สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125

สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https//egister.pwa.co.th/welfare- register.html เบอร์ติดต่อ 1662

ในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรกสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการฯ ทั้งหมดที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,841,344 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 94.85 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่) ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1129 นายคารม กล่าว