Home ข่าวสังคม เงินครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ล่าสุด รัฐช่วยเดือนละ 3,000 ไม่ได้ให้ทุกคน

เงินครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ล่าสุด รัฐช่วยเดือนละ 3,000 ไม่ได้ให้ทุกคน

37

ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ไม่ได้ให้ทุกคน ล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกมาชี้แจงแล้ว เช็กเงื่อนไข สนับสนุน”เงินครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ” คุณสมบัติครอบครัวอุปถัมภ์ รัฐช่วยเงินอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ เดือนละ 3,000 บาท เพื่อเป็นการลูกหลานดูแลผู้สูงอายุ เริ่ม พ.ค. 67

  • เปิดรับคำขอเงินครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้สูงอายุ ถึง 15พ.ค.นี้

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.พม. เปิดเผยถึงโครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ สำหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในวาระท้ายและครอบครัวมีฐานะยากจนของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ว่า ปีงบประมาณ 2567 ทางกรม ผส. กระทรวง พม. ได้งบประมาณในการดูแลครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 1,107 ครอบครัว

ทั้งนี้ได้ดำเนินการขอเพิ่มงบประมาณปี 2568 ที่ต้องไปเร่งเจรจากับทางสำนักงบประมาณต่อไป

เงินครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ล่าสุด รัฐช่วยเดือนละ 3,000 ไม่ได้ให้ทุกคน

คุณสมบัติครอบครัวอุปถัมภ์

1.    มีสัญชาติไทย
2.    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เป็นราย ๆ ไป
3.    มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ

4.    ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ

5.    ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์รับ 3,000 บาท/เดือน

•    พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นความประสงค์ได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด

•    จังหวัดอื่น ๆ ให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

เอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำขอที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่

1.    ทะเบียนบ้าน
2.    บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประเภทหนึ่งประเภทใดที่มีเลขประจำตัวประชาชน
3.    รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
ยื่นคำขอรับสิทธิได้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 67 เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์
เมื่อมีการยื่นคำขอรับสิทธิ  ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สนง.พมจ.) จะเป็นผู้รับเรื่องคำขอรับสิทธิดังกล่าวจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อให้อธิบดี ผส. และเจ้าหน้าที่ ผส. พิจารณาคัดเลือกเพียง 1,107 ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ตามเงื่อนไขสำคัญ

เงินครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ล่าสุด รัฐช่วยเดือนละ 3,000 ไม่ได้ให้ทุกคน

เงินสนับสนุน “ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ” คืออะไร

โดยเงินที่จะได้รับการสนับสนุนจะเริ่มที่ 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน แต่ในบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มเงินได้ถึง 3,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน แต่ขอเน้นย้ำว่าเฉลี่ยแล้วจะได้รับเงิน 2,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน

การรับเงินสนับสนุน “ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ”

สำหรับครอบครัวที่จะมีสิทธิได้รับเงินครอบครัวอุปถัมภ์นั้น ผู้สูงอายุที่จะดูแลจะต้องมีฐานะยากจน ไม่มีผู้ดูแล เช่น ถูกทอดทิ้ง อยู่เพียงลำพัง รวมไปถึงถ้าหากว่าบุตรหรือญาติไม่สามารถเลี้ยงดูแลได้ เพราะไม่มีรายได้เพียงพอ เป็นต้น และสิทธิ์เหล่านี้จะหมดไป เมื่อผู้สูงอายุนั้นเสียชีวิต หรือมีลูกหลานรับไปดูแล

ความยากจนเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่จะติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ทั้งนี้ สามารถติดต่อยื่นคำขอรับสิทธิจนถึงวันที่ 15 พ.ค. 67 และคาดว่า จะพิจารณาคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ค. 67 เพื่อให้เงินถึงมือครอบครัวอุปถัมภ์โดยเร็วที่สุด